اخبار فرمانداري
1398/07/13
  • بمناسبت گراميداشت هفته نيروي انتظامي ايستگاه سلامت رايگان در بهار داير شده است

    ..
  • بمناسبت گراميداشت هفته نيروي انتظامي ايستگاه سلامت رايگان در بهار داير شده است. در اين ايستگاه فشار خون و قند خون انجام مي شود.همچنين به همين مناسبت نقاشي کودکان بهاري با موضوع اقتدار و امنيت پليس انجام شد.