اخبار فرمانداري
1396/12/07
  • معاون فرماندار بهار گفت : موانعي که باعث کندشدن ترددخودردها وايجادترافيک مي شوداصلاح گرددتامهمانان نوروزي باآسايش هرچه بيشتربتواننددر شهرستان بهار اقامت نمايند.

    ..
  • کميته ترافيک شهرستان بهار در محل فرمانداري تشکيل جلسه داد .در اين جلسه معاون فرماندار بهار گفت : ترافيک معضل اساسي در شهرهاي بزرگ است که بايد آن را کنترل کنيم تا در شهرهاي کوچک دچار آن نشويم . علي اکبر سلطاني راد اضافه کرد: اين کميته بايد هماهنگي و تصميماتي اتخاذ نمايد که عبور و مرور در سطح شهرستان به سهولت انجام پذيرد و آموزش عمومي ويژه اقشار مختلف امري ضروري است که بايد به آن توجه شود. سلطاني راد با ابراز نارضايتي از برخي دستگاهها گفت: متاسفانه برخي دستگاهها مصوبات اين شورا را اجرا نکرده اند که اجراي اين مصوبات ضروري است. وي ادامه داد: مصوبات اين کميته قانوني است و اجراي آن توسط اعضا ضروري مي باشد. وي ادامه داد: باتوجه به اينکه درآستانه سال جديدقرارداريم ودرايام تعطيلات مسافراني به استان وشهرستان سفرخواهندداشت تمامي دستگاهاي عضوشوراي ترافيک مخصوصاشهرداريهاي شهرستان ميبايست آمادگي خودرا بيش ازگذشته درجهت استقبال ازمهمانان نوروزي داشته باشندونسبت به پاکسازي ورودي شهرها وتنظيف تابلوهاي راهنمائي ورانندگي وتابلوهاي راهنماي اقدامات لازم رابعمل آوردند.وي ادامه داد:موانعي که باعث کندشدن ترددخودردها وايجادترافيک مي شوداصلاح گرددتامهمانان نوروزي باآسايش هرچه بيشتربتواننددر شهرستان بهار اقامت نمايند.