• حراست
 •  

  نام و نام خانوادگي

  سمت

  عکس

   مهدي داوري  برزين

  مسئول حراست فرمانداري  

   

  سوابق اجرايي :کارشناس امور اجتماعي - کارشناس دفتر سياسي و انتظامي - دبير شوراي هماهنگي  مبارزه با مواد مخدر - دبير پدافند غير عامل شهرستان بهار