• فرمانداران پيشين
 •  

   

   

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  سمت

  عکس

  1

  حسين افشار

  سرپرست فرمانداري

   

  2

  سيف اله مرادي

  فرماندار

   

  3

  محسن مرادي پناه

  سرپرست فرمانداري

   

  4

  محمد ابراهيم الهي تبار

  فرماندار

   

  5

  ظاهر پورمجاهد

  فرماندار

   

  6

  عليرضا رنجبر ضرابي

  فرماندار

   

  7

  اسماعيل زارعي کوشا

  سرپرست فرمانداري

   

  8

  خسرو بيات

  سرپرست

  9

  نصرت اله گل کارزاده

  فرماندار

  10

  محسن مرادي پناه

  فرماندار