• ارزيابي عملکرد و پاسخ به شکايت
 •  

  نام و نام خانوادگي

  سمت

  عکس

  امير جوادي محب

  مسئول دفتر پاسخگويي به شکايات مردمي و دفتر رسيدگي به شکايات

   

  سوابق اجرايي :